Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Administració Electrònica

Categories de tràmits

Normativa i recursos

Normativa sobre Administració electrònica a l'Ajuntament de Banyoles

Ordenança Administració Electrònica de l'Ajuntament de Banyoles

Normativa sobre Administració electrònica a Catalunya

Llei 29/2010 (514,63 kB), de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Data de publicació al DOGC: 06/08/2010

Llei 26/2010 (645,97 kB), de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Data de publicació al DOGC: 05/08/2010

ORDRE GAP/459/2010 (318,29 kB), de 22 de setembre, per la qual s'aprova el protocol d'interoperabilitat

ORDRE GAP/570/2009 (262,33 kB), de 10 de desembre, per la qual s'estableix el procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques

Decret 56/2009 (416,13 kB), de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat

Acord 1/2010 (1,25 MB), de 17 de juny, de la Comissió Nacional, d'Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d'originals
 

Normativa sobre Administració electrònica a l'Administració General de l'Estat

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Text actualitzat fins a 23/12/2009.

Reial Decret 1671/2009 (272,57 kB), de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciudadans als serveis públics

Reial Decret 1494/2007 (208,71 kB), de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 4/1999 (103,24 kB), de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Text actualitzat a 31/12/2003.

Reial Decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l'aportació de certificats pels ciutadans. Text actualitzat a 28/05/2005.

Ordre PRE/1551/2003 (31,50 kB), de 10 de juny, per la qual es desplega la disposició final primera del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per substituir l'aportació de certificats pels ciutadans

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.Text actualitzat fins 29/12/2003.

Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica. Text actualitzat fins 3/11/2009.

Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.

Reial Decret 522/2006 (52,83 kB), de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents

Llei 25/2007 (212,96 kB), de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació. Text actualitzat a 29/12/2007.

Reial decret 4/2010, (222,24 kB) de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica. Aquest Reial decret estableix el desenvolupament de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat que han de complir obligatòriament les administracions públiques.

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la

Reial decret 3/2010, (479,35 kB) de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica

Unió Europea

Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.

Directiva 2002/21/CE (99,13 kB) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco).

Directiva 2002/19/CE (209,58 kB) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva de acceso) [Diario Oficial L 108 de 24.04.2002].

Directiva 2002/20/CE (143,22 kB) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002].

Directiva 2002/22/CE (214,47 kB) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal).

Directiva 2002/58/CE (172,82 kB) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

 

  BOP Girona