Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.
La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l’inici de l’activitat.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Preu

El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
  1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  2. Dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar  en un mateix centre o establiment.  Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.
Impresos del tràmit

Imprès de la sol·licitud.

Termini de resolució

No hi ha resolució.
Es procedirà a la resposta en el termini màxima d’un mes.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

  BOP Girona