Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Comunicació de primera ocupació / utlització

Descripció
La comunicació de primera ocupació és una comprovació de que les obres realitzades s’ajusten a la llicència concedida.

Qui ho pot demanar?
El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Quan?
Un cop acabades les obres autoritzades per la llicència d'obres.

Temps de tramitació
El període màxim és de dos mesos amb caràcter general.

Documentació necessària

1. Formulari degudament emplenat.
2. Certificat de final d’obra signat i visat pel Col•legi Oficial d’Arquitectes.
3. Certificació de la central de reciclatge de runes i dipòsit de runes generades en l’obra.
4. Certificat/Butlletí final d’obra d’instal•lacions de telecomunicacions en els edificis subjectes a la Llei de propietat horitzontal, degudament segellat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i per la Direcció General d’Infraestructurres de telecomunicacions.
5. Si la infraestructura integra elements actius en la xarxa de distribució o dóna servei a més de 20 habitatges un certificat emès per un enginyer o enginyer tècnic de telecomunicacions per tal d’acreditar que la instal•lació s’ajusta al projecte.
 

Preu
Segons ordenaces municipals.

Canals de tramitació

Per Internet a la seu electrònica si es disposa d'un certificat digital (Afegir com a documents adjunts la sol·licitud i la resta de documentació necessària).
Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb cita prèvia no obligatòria, de dilluns a dijous de 8,30h a 18,45h., els divendres de 8,30h a 15h. Els mesos de juliol i agost de dilluns a divendres de 8,30h a 15h.

 

  BOP Girona