Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Categories de tràmits

Factura electrònica

L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga les persones jurídiques (societats, UTEs...) que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública a remetre les factures electrònicament. Els Ajuntaments poden regular un període d’adaptació d’aquest nou requisit legal.

L’Ajuntament de Banyoles té regulat a les bases d’Execució del Pressupost (base 9.4.1) que estan exempts d’aquesta obligació els proveïdors, societats i resta de persones jurídiques per factures fins l’import de 1.000,00 € (IVA inclòs). A partir d’aquesta quantitat ja és obligatori presentar les factures electrònicament.

Tot i aquesta excepció, es recomana la utilització d’aquest canal de remissió de les factures, sigui quin sigui l’import i el tipus de proveïdor, donada la seva seguretat, rapides i comoditat.

L’enllaç a la nostra bústia electrònica, on es pot trobar l’operatiu i tota la informació necessària que requereix el sistema per tal de poder enviar les factures electrònicament, és: https://efact.eacat.cat/bustia . El codi DIR3 és: L01170157.

Durant el primer trimestre de 2018, es porta a terme un període d’adaptació i informació per tal que els nostres proveïdors es puguin adaptar a aquest nou requeriment. A partir d’aleshores l’Ajuntament de Banyoles només acceptarà les factures de més de 1.000,00€ (IVA inclòs) d’empreses i societats en format electrònic.

 

 

  BOP Girona