Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Consulta pública prèvia de normativa

Descripció

Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança s’haurà de substanciar una consulta pública  a través del portal web de l’Ajuntament, a través de la qual es recollirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en relació als següents aspectes:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  • Els objectius de la norma
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Qui ho pot demanar:

Els subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Quan?

A cada procés s’indica el termini per fer-ho.

Temps de tramitació

El període s’indica a cada procés

Preu

Tràmit gratuït.

Canals de tramitació

  • Forma telemàtica: D’acord amb l’obligatorietat de relacionar-se amb mitjans únicament electrònics que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques han d’utilitzar sempre la forma telemàtica.
  • Presencialment: Al Registre General de l’Ajuntament  o per qualsevol dels mitjans que preveu la legislació de procediment administratiu (aquesta via està disponible únicament per a les persones físiques; en resten exclosos tots els subjectes detallats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa d’aplicació

  • Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Documents

 Títol
Sol.licitud

Processos en curs

PROJECTE D’APROVACIÓ D’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

El termini de presentació d’opinions és del 2 al 16 de novembre de 2022.

 

 

  BOP Girona