Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal

Procés selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a AODL de dinamització de l'activitat econòmica i empresarial dels polígons d'activitat econòmica (PAES)

Procés selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a AODL pel pla de treball del projecte "Foment de l'Ocupació a partir de la generació de sinèrgies amb el sector empresarial.

Procés selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a AODL pel pla de treball del projecte "Impuls i dinamització de l'activitat comercial i turística local".

Bases procediment selecció dels candidats del projecte atorgat referent als prorames mixtos de formació i treball en el marc del Programa Treball als Barris, convocatòria 2021, a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'administrativa d'administració general, en torn de promoció interna.

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Arquitecte/a tècnic/a.

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna.

(2a convocatòria) Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme (règim laboral) inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2020.

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 5 persones vinculades i dependents del programa de Garantia Juvenil, d'acord amb l'ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig

Procés de selecció per a la contractació urgent d'una persona com a tècnic/a mig pel Programa UBICAT, d'acompanyametn a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (2a convocatòria de l'any 2020) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte laboral temporal

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte de relleu fins a la Jubilació Ordinària del treballador rellevat.

Procés de selecció per a la contractació com a funcionari/a per programes d'una persona com a tècnic/a mig pel desenvolupament del programa Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc del Pla Educatiu d'Entorn Banyoles Porqueres a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la contractació urgent d'una persona com a tècnic/a mig pel programa UBICAT (convocatòria 2020)

Procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2021.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de conserge d'esports, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliars administratius, de règim funcionari. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de tècnic/a mig de contractació, de règim funcionari (taxa de reposició)

Procés de selecció de personal del Pla Extraordinari d'Ocupació Local de Banyoles

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal per interinitat d'una persona com a tècnic/a mig de desenvolupament local a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció per la creació d'una 2a Borsa de tècnics/iques d'Ocupació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

 

  BOP Girona