Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal

AVÍS IMPORTANT!!!!!

REACTIVACIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS EL DIA 1 DE JUNY DE 2020.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga  l'estat d'alarma declarat per Reial Decret 463/2020, estableix que amb efectes del dia 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que s'haguessin suspès es reactiven.

Procés de selecció d'una persona com a enginyer/a superior, amb nomenament de funcionari interí per l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Banyoles

Procés de seleció per a la provisió, en propietat, de dues places d'administratiu/iva d'administració general, de règim funcionari, incloses a l'oferta pública d'ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a cobrir amb nomenament de funcionari interí per vacant, una plaça d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació d'un tècnic/a pel programa de regularització i seguiment de la contractació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna, vacants a la Plantilla de Personal.

Procés de selecció d'una plaça de tecnic/a mig per portar a terme el pla de treball del programa Master Regata 2021 (World Rowing Master Regatta 2021)

Procediment de selecció PROGRAMA D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL - Treball als Barris- Convocatòria 2019:

- 2 peons. Acció: Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- 1 Auxiliar administrativa. Acció: Servei d'atenció en l'àmbit d'habitatge

- 1 Tècnic/a mediador/a i 1 Agent aux. Mediació. Acció: Servei de mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes

- 1 Tècnic auxiliar. Acció: Servei de proximitat i atenció a les persones del barri.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Conservador/a Museu (Taxa de Reposició)

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic/a Especialista de Cultura (Festes) (Estabilització)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar en Joventut  (Estabilitizació)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Enginyer/a Tècnic/a (Estabilització)

Procediment de selecció formador específica casa d'oficis, Programa Treball als barris-convocatòria 2019

Procediment de selecció Alumnes Casa d'Oficis, Programa Treball als barris-convocatòria 2019

Procediment de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents al Programa ENFEINA'T, a l'Ajuntament de Banyoles.

Procediment de selecció per a la contractació de persones demandants d'ocupació no ocupades dins del Programa TREBALL I FORMACIÓ, d'acord i depenent de les ordres TSF/156/2018 i TSF/115/2019 i la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost.

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques de Desenvolupament Local per als plans de treball de "Turisme Esportiu per potenciar i diversifiar el sector econòmic Banyolí" i "Desenvolupament Turístic integral de Banyoles i el Pla de l'Estany".

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques de Desenvolupament Local (general)

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de tècnic/a Habitatge, de règim funcionari, inclosa en l'Oferta Pública de l'Ajuntament de Banyoles, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 4 persones dins del programa de Garantia Juvenil, d'acord i depenent de l'ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny.

Procés de selecció d'una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local d'Ocupació, de règim laboral, a l'Ajuntament de Banyoles (procés d'estabilització)

Procés de selecció d'una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local, de règim laboral, a l'Ajuntament de Banyoles (procés d'estabilització)

Procés de selecció d'una plaça de controlador/supervisor de la via pública, de règim funcionari, a l'Ajuntament de Banyoles (taxa reposició)

Procés de selecció d'una plaça de tècnic/a especialista informàtica, de règim laboral, a l'Ajuntament de Banyoles (taxa reposició)

Procés de selecció d'una plaça d'auxiliar tècnic informàtica, de règim laboral, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis equipaments - conserge, mitjançant un contracte de relleu del 50% de jornada fins a la jubilació ordinària del treballador rellevat, a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliar administratiu d'administració general, de règim funcionari, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, taxa de reposició.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de quatre places d'auxiliar administratiu d'administració general, en règim funcionari, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places de conserge d'equipaments educatius, de règim laboral, adscrites a l'àrea de Serveis a les Persones - Educació incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'oficial 1a, de règim laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

Procés de selecció per a cobrir, en torn de promoció interna, una plaça de tècnic/a Oficina de Turisme, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Banyoles, mitjançant concurs oposició.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2019.

Procés de selecció per a la provisió definitiva d'una plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Procés de selecció pel procediment de concurs - oposició, per promoció interna, per cobrir en propietat una plaça de caporal de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de la Corporació de l'exercici 2018.

Procés de selecció per a la constitució d'una quarta borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d'auxiliar administrativa que es puguin produir a l'Ajuntament de Banyoles.

 

  BOP Girona