Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal

Procés selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

  • Bases publicades al BOP
  • Termini presentació d'instàncies: 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Bases específiques procediments de selecció candidats dels projectes atorgats referents als programes d'experienciació laboral - accions ocupacionals i professionals en el marc del programa Treball als Barris, convocatòria 2022, a l'Ajuntament de Banyoles

Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- 1 Peó

Projecte de suport a les comunitats de veïns i veïnes

- 1 Tècnic/a de dinamització comunitària

- 1 Agent auxiliar de dinamització

Servei d'atenció en l'Àmbit de l'habitatge

- 1 auxiliar administratiu/va

Servei de proximitat i atenció a les persones del barri

- 1 Tècnic/a auxiliar

Procés selecció contractació laboral de dues persones demandants d'ocupació no ocupades dins del Programa Treball i Formació - Línia Trans*, d'acord i depenent de l'Ordre EMT/176/2021 i la Resolució de convocatòria EMT/2340/2022, de 19 de juliol.

Procés selectiu creació borsa de treball d'EDUCADORS SOCIALS a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selectiu creació borsa de treball de TREBALLADORS SOCIALS  a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selectiu creació borsa de treball de TÈCNICS/QUES PROGRAMES SOCIALS a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selectiu per a la provisió, per mobilitat funcional, mitjançant comisió de serveis, del lloc de treball de cap de servei d'Urbanisme i Habitatge.

Bases generals i específiques reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Banyoles, corresponents a l'oferta pública 2022 d'estabilització extraordinària de l'ocupació temporal de llarga durada 2022.

- Dues places d'Arquitecte/a (personal funcionari)

- Una plaça de Tècnic Mig Medi Ambient (personal laboral)

- Una plaça de Tècnic Auxiliar de Comunicació (personal laboral)

- Tres places d'Auxiliar Tècnic Ràdio (personal laboral)

- Una plaça d'Oficial 1a (personal laboral)

- Una plaça d'Auxiliar equipaments educatius (personal laboral)

- Una plaça de conserge d'Ajuntament (personal laboral)

Bases generals i específiques que han de regir les proves selectives per a la provisió en propietat de places que figuren a l'Oferta Pública 2022 corresponents a la taxa de reposició ordinària.

- Tres places d'auxiliar d'administració general (personal funcionari, una per torn lliure i dues per torn de reserva a personal amb discapacitat física igual o superior al 33%)

- Una plaça d'Enginyer Superior (personal funcionari)

- Una plaça de Tècnic/a Superior Servei SIAD (personal laboral)

- Una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local (personal laboral)

- Una plaça d'Auxiliar d'equipaments educatius (personal laboral)

Procés de selecció per a la conctractació laboral temporal d'una persona com a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel projecte "Turisme espotiu per potenciar i diversificar el sector econòmic banyolí".

Aprovació bases específiques del procediment de selecció de dues persones com a formador de formació complementària i de formació específica de l'acció de la Casa d'oficis de Banyoles, i dels alumnes treballadors d'aquesta, dins el programa mixt de formació i treball en el marc del programa treball als barris, convocatòria 2022, a l'Ajuntament de Banyoles.

- Formador de formació complementària

- Formador específica

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius/ves a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Arquitectes Tècnics Municipals, l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic mig (Subgrup A2) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Arquitectes Municipals, l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (Subgrup A1) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció de tres places d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball de Tècnic/a d'Esports 

Procés de selecció per a la contractació de persones demandants d'ocupació no ocupades dins del programa Treball i Formació

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Arquitectes

Aprovació de les bases específiques que han de regir els procediments de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents als programes d'experienciació laboral - accions ocupacionals i professionals en el marc del programa Treball als Barris, convocatòria 2021, a l'Ajuntament de Banyoles.

PEONS:

AUXILIAR ADMINISTRATIU HABITATGE:

AGENT AUXILIAR DE MEDIACIÓ

TÈCNIC MEDIADOR

TÈCNIC AUXILIAR SERVEI DE PROXIMITAT I ATENCIÓ A LES PERSONES DEL BARRI

Procés selecció pel nomenament com a funcionari/ària per programes d'una persona com a tècnic/a mig pel programa per al desenvolupament de la interacció electrònica amb la ciutadania, a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a AODL de dinamització de l'activitat econòmica i empresarial dels polígons d'activitat econòmica (PAES)

Procés selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a AODL pel pla de treball del projecte "Foment de l'Ocupació a partir de la generació de sinèrgies amb el sector empresarial.

Procés selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a AODL pel pla de treball del projecte "Impuls i dinamització de l'activitat comercial i turística local".

Bases procediment selecció dels candidats del projecte atorgat referent als programes mixtos de formació i treball en el marc del Programa Treball als Barris, convocatòria 2021, a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'administrativa d'administració general, en torn de promoció interna.

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Arquitecte/a tècnic/a.

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna.

(2a convocatòria) Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme (règim laboral) inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2020.

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 5 persones vinculades i dependents del programa de Garantia Juvenil, d'acord amb l'ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig

Procés de selecció per a la contractació urgent d'una persona com a tècnic/a mig pel Programa UBICAT, d'acompanyametn a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (2a convocatòria de l'any 2020) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte laboral temporal

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte de relleu fins a la Jubilació Ordinària del treballador rellevat.

Procés de selecció per a la contractació com a funcionari/a per programes d'una persona com a tècnic/a mig pel desenvolupament del programa Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc del Pla Educatiu d'Entorn Banyoles Porqueres a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la contractació urgent d'una persona com a tècnic/a mig pel programa UBICAT (convocatòria 2020)

Procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2021.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de conserge d'esports, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliars administratius, de règim funcionari. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de tècnic/a mig de contractació, de règim funcionari (taxa de reposició)

Procés de selecció de personal del Pla Extraordinari d'Ocupació Local de Banyoles

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal per interinitat d'una persona com a tècnic/a mig de desenvolupament local a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció per la creació d'una 2a Borsa de tècnics/iques d'Ocupació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

 

  BOP Girona