Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Categories de tràmits

Convocatòries de personal

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 4 persones dins del programa de Garantia Juvenil, d'acord i depenent de l'ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny.

Procés de selecció d'una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local d'Ocupació, de règim laboral, a l'Ajuntament de Banyoles (procés d'estabilització)

Procés de selecció d'una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local, de règim laboral, a l'Ajuntament de Banyoles (procés d'estabilització)

Procés de selecció d'una plaça de controlador/supervisor de la via pública, de règim funcionari, a l'Ajuntament de Banyoles (taxa reposició)

Procés de selecció d'una plaça de tècnic/a especialista informàtica, de règim laboral, a l'Ajuntament de Banyoles (taxa reposició)

Procés de selecció d'una plaça d'auxiliar tècnic informàtica, de règim laboral, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis equipaments - conserge, mitjançant un contracte de relleu del 50% de jornada fins a la jubilació ordinària del treballador rellevat, a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliar administratiu d'administració general, de règim funcionari, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, taxa de reposició.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de quatre places d'auxiliar administratiu d'administració general, en règim funcionari, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places de conserge d'equipaments educatius, de règim laboral, adscrites a l'àrea de Serveis a les Persones - Educació incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'oficial 1a, de règim laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

Procés de selecció per a cobrir, en torn de promoció interna, una plaça de tècnic/a Oficina de Turisme, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Banyoles, mitjançant concurs oposició.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2019.

Procés de selecció per a la provisió definitiva d'una plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Procés de selecció pel procediment de concurs - oposició, per promoció interna, per cobrir en propietat una plaça de caporal de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de la Corporació de l'exercici 2018.

Procés de selecció per a la constitució d'una quarta borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d'auxiliar administrativa que es puguin produir a l'Ajuntament de Banyoles.

 

  BOP Girona