Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Categories de tràmits

Convocatòries de personal

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliar administratiu d'administració general, de règim funcionari, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, taxa de reposició.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de quatre places d'auxiliar administratiu d'administració general, en règim funcionari, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places de conserge d'equipaments educatius, de règim laboral, adscrites a l'àrea de Serveis a les Persones - Educació incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'oficial 1a, de règim laboral, inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

Procés de selecció per a cobrir, en torn de promoció interna, una plaça de tècnic/a Oficina de Turisme, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Banyoles, mitjançant concurs oposició.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2019.

Procés de selecció per a la provisió definitiva d'una plaça d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Procés de selecció pel procediment de concurs - oposició, per promoció interna, per cobrir en propietat una plaça de caporal de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal urgent d'una persona om a Tècnic/a mig insertor/a - formador/a vinculada i depenent de la subvenció de la Generalitat de Catalunya "Treball als Barris".

Procediments de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents al Programa Enfeina't, a l'Ajuntament de Banyoles.

Procediments de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents als programes d'experienciació laboral en el marc del Programa Treball als Barris, convocatòria 2018, a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal urgent d'una persona com a tècnic/a orientador laboral per desenvolupar accions previstes en el contracte programa MARMI 2017-2019.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal urgent d'una persona com a tècnic/a prospector laboral per desenvolupar accions previstes en el contracte programa MARMI 2017-2019

Procés de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents als programes mixtos de formació i treball en el marc del programa treball als barris, convocatòria 2018, a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació de persones demandants d'ocupació no ocupades dins del programa Treball i Formació, d'acord i depenent de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre.

Procés de selecció per a la contractació d'una persona com a Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) de dinamització de l'activitat econòmica i empresarial dels polígons d'activitat econòmica (PAE) de Banyoles i el Pla de l'estany.

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 4 persones dins del Programa de Garantia Juvenil, d'acord i depenent de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol.

Procés de selecció, per promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a de Serveis Econòmics i d'una plaça d'administratiu/va d'administració general a l'Ajuntament.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a tècnic/a mig ORIENTADOR laboral del Programa MARMI 2017 - 2019.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a tècnic/a mig PROSPECTOR laboral del Programa MARMI 2017 - 2019.

Procés de selecció d'una persona com agent cívic, per la temporada d'estiu, en règim de funcionari interí, a l'Ajuntament de Banyoles, i constitució d'una borsa de treball.

Procés de selecció d'un tècnic mitjà per al programa del Pla d'acció de la contractació pública 2018 - 2020.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de la Corporació de l'exercici 2018.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal urgent d'una persona que realitzi les tasques de conserge - encarregat de manteniment en equipaments educatius, culturals i esportius de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la constitució d'una quarta borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d'auxiliar administrativa que es puguin produir a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d'auxiliars d'administració general.

 

  BOP Girona