Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal

Procés selecció d'una persona com a tècnic/a mig de contractació amb caràcter interí i constitució de borsa de treball, a l'Ajuntament de Banyoles.

  • Edicte BOP
  • Edicte DOGC
  • Termini de presentació d'instàncies: 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC (pendent de publicació)

Bases específiques procediments de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents als programes d'experienciació laboral - accions ocupacionals i professionals en el marc del program de Treball als Barris, convocatòria 2023, a l'Ajuntament de Banyoles.

- Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- Servei de Suport digital

- Servei d'atenció en l'àmbit de l'habitatge

- Servei de proximitat i atenció a les persones del barri.

Procés selecció Borsa de Treball de Tècnics/ques d'ocupació i orientació laboral a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció Borsa de Treball de Tècnic/a Mig Medi Ambient i Via Pública

Procés selecció provisió definitiva d'una plaça de Peó - Operari serveis múltiples - Oferta Pública d'Ocupació 2023

Bases procés de selecció de dues persones com a formadors de formació complementària i de formació específica de la Casa d'oficis i de 10 persones com alumnes - treballadors de la Casa d'Oficis de Banyoles

Docent Formació Complementària

Docent Formació Especialitat

Alumnes - Treballadors

Procés selecció per a la constitució d'una segona borsa d'agents de la Policia, amb caràcter interí, per a substitucions.

Procés selecció , en torn de promoció interna, de tres places d'administratiu/va d'Administració General

Procés selecció cobertura definitiva plaça Tècnic/a Mig Informàtica - Oferta Pública Ocupació 2023

Procés selecció per a la creació d'una segona borsa de treball de Tècnics/ques de Programes Socials

Procés selecció per a la creació d'una segona borsa de treball de Treballador/es Socials

Procés selecció per a la creació d'una borsa de treball de Psicòlegs/ogues pels Serveis d'Igualtat a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selecció d'una persona com a tècnic/a pel programa d'orientació i intermediació laboral a Banyoles - Pla de l'Estany

Procés selecció plaça Inspector/a Policia Local

Bases Generals i específiques processos selectius provisió en propietat de places que figuren a l'Oferta Pública d'Ocupació 2023 - Taxa de reposició ordinària

- 2 places d'ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (règim funcionari)

- 3 places d'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR DRET - ASSESSOR/A JURÍDIC/A (règim funcionari)

- 2 places de TÈCNIC/A MIG ESPORTS (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A MIG SERVEIS ECONÒMICS (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A MIG CONTRACTACIÓ (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A MIG INFORMÀTICA (règim funcionari)

- 1 plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (règim funcionari)

- 2 places d'EDUCADORS/ES SOCIALS (règim funcionari)

- 1 plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL (règim laboral)

- 1 plaça de PEÓ  (règim laboral)

- 1 plaça de CONSERGE (règim laboral)

Procés selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés selectiu creació borsa de treball d'EDUCADORS SOCIALS a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selectiu creació borsa de treball de TREBALLADORS SOCIALS  a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selectiu creació borsa de treball de TÈCNICS/QUES PROGRAMES SOCIALS a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selectiu per a la provisió, per mobilitat funcional, mitjançant comisió de serveis, del lloc de treball de cap de servei d'Urbanisme i Habitatge.

Bases generals i específiques reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Banyoles, corresponents a l'oferta pública 2022 d'estabilització extraordinària de l'ocupació temporal de llarga durada 2022.

- Dues places d'Arquitecte/a (personal funcionari)

- Una plaça de Tècnic Mig Medi Ambient (personal laboral)

- Una plaça de Tècnic Auxiliar de Comunicació (personal laboral)

- Tres places d'Auxiliar Tècnic Ràdio (personal laboral)

- Una plaça d'Oficial 1a (personal laboral)

- Una plaça d'Auxiliar equipaments educatius (personal laboral)

- Una plaça de conserge d'Ajuntament (personal laboral)

Bases generals i específiques que han de regir les proves selectives per a la provisió en propietat de places que figuren a l'Oferta Pública 2022 corresponents a la taxa de reposició ordinària.

- Tres places d'auxiliar d'administració general (personal funcionari, una per torn lliure i dues per torn de reserva a personal amb discapacitat física igual o superior al 33%)

- Una plaça d'Enginyer Superior (personal funcionari)

- Una plaça de Tècnic/a Superior Servei SIAD (personal laboral)

- Una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local (personal laboral)

- Una plaça d'Auxiliar d'equipaments educatius (personal laboral)

Procés de selecció per a la conctractació laboral temporal d'una persona com a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel projecte "Turisme espotiu per potenciar i diversificar el sector econòmic banyolí".

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius/ves a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Arquitectes Tècnics Municipals, l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic mig (Subgrup A2) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Arquitectes Municipals, l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (Subgrup A1) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció de tres places d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball de Tècnic/a d'Esports 

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Arquitectes

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Arquitecte/a tècnic/a.

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna.

(2a convocatòria) Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme (règim laboral) inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2020.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte laboral temporal

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte de relleu fins a la Jubilació Ordinària del treballador rellevat.

Procés de selecció per a la contractació com a funcionari/a per programes d'una persona com a tècnic/a mig pel desenvolupament del programa Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc del Pla Educatiu d'Entorn Banyoles Porqueres a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la contractació urgent d'una persona com a tècnic/a mig pel programa UBICAT (convocatòria 2020)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de conserge d'esports, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliars administratius, de règim funcionari. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de tècnic/a mig de contractació, de règim funcionari (taxa de reposició)

Procés selecció per la creació d'una 2a Borsa de tècnics/iques d'Ocupació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

 

  BOP Girona