Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Altres projectes

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SMU 03 LA PROVIDÈNCIA


PROJECTE PER A LES OBRES DE CONNEXIO DEL CAMÍ DE CAN BOADA AMB LA RONDA CANALETA I FORMACIÓ DE PASSERA


PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL LABORATORI DE CRIA DE NÀIADES DE L'ESTANY DE BANYOLES 


PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU ARQUEOLÓGIC DE BANYOLES

 


PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL LA BALCA


 

PROJECTE PER UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU I CREACIÓ D'UNA COMUNITAT ENERGÈTICA AL MUSEU DARDER DE BANYOLES


PROJECTE  DEL TRACTAMENT  DEL MARGE SUD-EST DE L'EQUPAMENT DE LA POLICIA LOCAL


PROJECTE PER LA INSTAL·LACIÓ D'UN ESPAI D'ESBARJO PER A GOSSOS A LA ZONA VERDA DEL CARRER DEL PLA DE LA COROMINA

 


PROJECTE DE CONTROL D'ACCES A LES ZONES DE: NUCLI ANTIC, PLAÇA DE LES RODES I PLAÇA DE CARME. EXECUCIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT


PROJECTE EXECUTIU DE MILLORES D'ACCESSIBILITAT AL CAMÍ ESCOLAR DE L'INSTITUT PLA DE L'ESTANY


PROJECTE D'OPTIMITZACIO DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL CAMP DE FUTBOL VELL


PROJECTE DE MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA I DE L'ANTON PRAT PER A L'ORDENACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC (ESTANY DE BANYOLES)

 


PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUATRE COMPORTES BASCULANTS AUTOMATITZADES AMB CABALÍMETRES ALS RECS DE SORTIDA DE L'ESTANY DE BANYOLES


PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ DE LES VORERES I LA REPOSICIÓ DE L'ASFALT DEL CARRER ESTARTÚS


PROJECTE SIMPLIFICAT PER LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'UN MAGATZEM PER ASSECAR BALCA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA


PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI DE CAN TEIXIDOR - FASE 1


PROJECTE DE REFORMA DE LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES


PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA PIA ALMOINA


PROJECTE D'OPTIMITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR DE L'ESTADI MIQUEL COROMINA MORETÓ (CAMP NOU)


PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI, CARRER SANT MARTIRIÀ I PLAÇA D'EN GES


PROJECTE EXECUTIU D'EQUILIBRAT DE CÀRREGUES A L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE BANYOLES - FASE 1 - NOU QUADRE DE CAPÇALERA A LA PLAÇA DE LA PAU


PROJECTE EXECUTIU D'OPTIMITZACIO ENERGETICA D'ENLLUMENAT PUBLIC DE BANYOLES - FASE 2 - CARRERS MASDEVALL I BADALONA


PROJECTE EXECUTIU D'EQUILIBRAT I LEGALITZACIÓ DELS QUADRES DE CAPÇALERA D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE BANYOLES - FASE 3 - QUADRE BO CR BARCELONA


 

PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'UNA TERRASSA DE L'ESCOLA DE LA DRAGA (juliol 2021)

 


MEMORIA VALORADA DE LA MILLORA I RENATURALITZACIO DELS HÀBITATS D'AIGUAMOLLS I BOSCOSINUNDATS ALS AIGUAMOLLS DE LA PUDA


PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU ARQUEOLÓGIC COMARCAL DE BANYOLES (MACB)

Document 1. Memória

Document 2. Plànols

Document 3. Control de qualitat i Plec de condicions

Document 4. Pressupost

Document 5. Estudi de Seguretat i Salut

Document 6. Altres treballs

Document 7. Fotografies i fitxa PEPP


PROJECTE EXECUTIU D'AVALUACIÓ I ADEQUACIÓ A NORMATIVA DE L'ENLLUMENAT PUBLIC ZONA ADJACENT ESCOLA CAN PUIG


PROJECTE EXECUTIU D'AVALUACIO I ADAPTACIO A NORMATIVA DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DEL CARRER GIRONA


PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA UA6a (maig 2021)


PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE GUÈMOL


PROJECTE D'ADEQUACIO D'UNA TERRASSA A L'ESCOLA DE LA DRAGA


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE LES PASSERES DELS BANYS VELLS


USOS I OBRES PROVISONALS PER LA INSTAL·LACIO D'UN MAGATZEM DE FRED A LA CARRETARA DE VILAVENUT, 121


 

PROJECTE DE REFORMA DELS DESPATXOS D'ALCALDIA I REGIDORIES A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES


PROJECTE DE REHABILITACIO DE LA TORRE D'ARRIBADA DEL CAMP DE REGATES DE L'ESTANY DE BANYOLES

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DELS NOUS COL·LECTORS DE LA XARXA D'AIGUES PLUVIALS I RESIDUALS D'UN TRAM DEL CARRER DE LA LLIBERTAT AL NUCLI URBÀ DE BANYOLES

 

 

PROJECTE TÈCNIC PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ P3 I SALA D'CTES PB DEL MUSEU DARDER DE BANYOLES

 

PROJECTE DE REPARACIÓ DELS DANYS CAUSATS PELTEMPORAL GLORIA A LA RIERA CANALETA I A L'ENTORN DEL PONT DE LA RONDA CANALETA

 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LES ESCALES D'ACCÉS AL MIRADOR JOAN DE PALAU

 

PROJECTE D'ESTABILITZACIÓ DELS MARGES DEL REC D'EN TEIXIDOR

 

USOS I OBRES PROVISIONALS PER UN MAGATZEM DE CAMIONS I ACOPI DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ A L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 163

 

PLA DIRECTOR DE LA XARXA DE DRENATGE I SANEJAMENT DE BANYOLES

 

PROJECTE D'ADEQUACIÓ I MILLORA DEL PARC DE LA DRAGA

 

AVANTPROJECTE DEL MUSEU ARQUEOLOGIC COMARCAL DE BANYOLES

Memoria

planols 1

plànols 2

plànols 3

plànols 4

---------------------------

 

USOS I OBRES PROVISIONALS PER UN MAGATZEM I EXPOSICIÓ DE MOBLES A L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, 163

-------------------------

PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE LA FACTORIA D'ARTS ESCÈNIQUES

----------------------

 

PROJECTE D'EXECUCIÓ D'INTERVENCIÓ AL PAVELLÓ ESPORTIU DEL PLA DE L'AMETLLER


------------------------

PROJECTE PER A LA RESTITUCIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE LA LLOTJA DEL TINT, L'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ I CLIMATITZACIÓ I DOTACIÓ DE MOBILIARI

EDICTE RECIFICACIÓ ERROR

----------------------

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'AUDITORI DE L'ATENEU DE BANYOLES

-------------------

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA SITUADA A L'ENCREUAMENT DEL CARRER REMEI I EL CARRER PINTOR PIGEM

-------------------

PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DIVINA PASTORA

 

PROJECTE DE REFORMA DE LA PESQUERA GIMFERRER

 

 

PROJECTE PER LA INFRAESTRUCTURA D'UN MODUL PREFABRICAT A L'ESCOLA CAMINS

 

USOS I OBRES PROVISIONALS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA TANCA PERIMETRAL AL CARRER ROTES, 54

PROJECTE

 

USOS I OBRES PROVISIONALS PER UN ESTABLIMENT DE VENDA DE PNEUMÀTICS

Projecte

 

PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA

PROJECTE

 

PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ DEL TERCER TRAM DEL REC MAJOR, ENTRE EL CARRER JAUME BUTINYÀ I EL CARRER BLANQUERS

MEMORIA

ANNEXES

PLANOLS

 

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA PER VENICLES ELÈCTRICS

PROJECTE

 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DEL ROST

MEMORIA

PLANOLS

 

USOS I OBRES PROVISIONALS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM A LA CTRA DE GALLINERS, 121

PROJECTE

PLANOL 1

PLANOL 2

PLANOL 3

PLANOL 4

PLANOL 5

 

USOS I OBRES PROVISIONALS A LA FINCA DE CAN QUIM DE PUIGPALTER DE BAIX

PROJECTE

PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DELS CARRERS SANT ESTEVE, POU, CARMELITES VELLES I PLAÇA DEL POU DEL BARRI DEL BARRAL

PROJECTE

 

PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL VELL

PROJECTE

 

PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL LOCAL SOCIAL DE SANT PERE

PROJECTE

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL MOLI DE LA VICTORIA O DELS PARAIRES

PROJECTE

 

PROJECTE PER A LA CREACIÓ DE VORERA I CARRIL BICI AL CARRER BOI JUSCAFRESA

PROJECTE

 

PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRER ANTON M . ALCOVER

PROJECTE

 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CARRIL BICI AL SEU PAS PEL CLUB NATACIÓ BANYOLES

PROJECTE

EBSS

 

USOS I OBRES PROVISIONALS PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA TANCA I EMMAGATZAMENT A LA RONDA MONESTIR, 148

PROJECTE

 

PROJECTE PER LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE L'ITINERARI DE LA PUDA I LES ESTUNES

PROJECTE

 

PROJECTE DE REFORMA DE L'ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS I INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

PROJECTE

 

PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER DE LES ROTES

PROJECTE

 

PROJECTE D'ADEQUACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DELS DESMAIS DE L'ESTANY DE BANYOLES

 

PROJECTE

 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA ESPORTIVA AL BARRI DE CANALETA

FASE 1

FASE 2

 

PROJECTE DE REFORMA DEL BAR L'ATENEU

PROJECTE

 

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN ESPAI D'ESBARJO PER A GOSSOS AL PASSATGE LLORENÇ BUSQUETS

PROJECTE

 

ACTIVITAT EQUINA PEL DESCANS I RECUPERACIÓ DE CAVALLS DE COMPETICIÓ A LA FINCA CASA MASCARÓ DEL VEÏNAT DE LIO

AVANTPROJECTE

MEMORIA

ANNEX

PLANOL 01

PLANOL 02

PLANOL 03

PLANOL 04

PLANOL 05

PLANOL 06

PLANOL 07

ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIO PAISATGÍSTICA

MEMORIA

PLANOL 01

PLANOL 02

PLANOL 03

PLANOL 04

PLANOL 05

PLANOL 06

PLANOL 07

PLANOL 08

PLANOL 09

PLANOLS LIMITS

PLANOL 01

PLANOL 02

PLANOL 03

 

PROJECTE PER LA REDISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ I FORMACIÓ ESPORTIVA "LA FARGA" AL PASSEIG MAS RIERA

PROJECTE

 

PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN SKATEPARK AL PG MAS RIERA DE BANYOLES

PROJECTE

 

PROJECTE TÈCNIC DE REDISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA SOTA GRADES DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ I FORMACIÓ ESPORTIVA "LA FARGA"! (FASE 1)

PROJECTE

 

DIPUTACIO DE GIRONA - PROJECTE CONSTRUCTIU D'OBRES D'EIXAMPLAMENT D'UN TRAM DE LA CARRETERA GI-V-5132 DE BANYOLES A GALLINERS, ENTRE ELS PK 0+427 I 2+727

PROJECTE

 

AVANTPROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UN SKATEPARK AL PASSEIG MAS RIERA DE BANYOLES

AVANTPROJECTE

 

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PASSAREL·LA FLOTANT PILOTADA PER AMARRATGE DE L'EMBARCACIÓ "LA TIRONA" AL COSTAT DE L'OFICINA DE TURISME DE L'ESTANY DE BANYOLES

PROJECTE

 

 

LLICÈNCIA PER USOS I OBRES PROVISIONALS SOL·LICITADA PER EL SR. NIL ESCODA SUBIRANA PER A L'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL A L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, 189

PROJECTE

 

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ENTRE L'OFICINA DE TURISME - EMBARCADOR I EL PARATGE DELS DESMAIS

PROJECTE

 

PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRER DELS VALLS ENTRE EL CARRER SANT ANTONI I EL CARRER SANT BENET

PROJECTE

 

PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT DEL PASSATGE DOCTOR FLEMING

 

PROJECTE

 

PROJECTE PER LA CREACIÓ D'UN ITINERARI TERAPEUTIC CIRCULAR AL PLA DELS ESTANYOLS AMB LA RESTAURACIÓ D'UNA ZONA HUMIDA

PROJECTE

 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER LA MILLORA DEL TRAM DEL CARRER REC DE GUEMOL, ENTRE ELS CARRERS SARDANA I PASSEIG DARDER

PROJECTE

 

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI I ESPAIS EXTERIORS DELS BANYS VELLS DE BANYOLES.

PROJECTE

 

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A LES ACTUACIONS EN INVERSIONS I BÉNS CORRENTS I SERVEIS DE PRESTACIÓ OBLIGATÒRIA ANY 2017

MEMÒRIA TÈCNICA

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT DE BANYOLES 2017

MEMÒRIA TÈCNICA

 

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A L'ARRANJAMENT DE VORERES DE LA VILA OLIMPICA

PROJECTE

 

MEMORIA TECNICA PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN TRAM DE COL·LECTOR AL CARRER AIGUES DE L'ESTANY PER CONNEXIO DEL COL·LECTOR EXISTENT DE LA RONDA MONESTIR AMB EL NOU COL·LECTOR DE LA FARGA

PROJECTE

 

MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DEL BARRI DE LA FARGA

MODIFICAT

 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER DELS VALLS

PROJECTE

 

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MILLORA DEL SANEJAMENT DEL BARRI DE LA FARGA

PROJECTE

 

MEMORIA TECNICA PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSAREL·LA SOBRE LA RIERA CANALETA PER LA CONNECTIVITAT DEL CARRIL BICI

PROJECTE

 

 

 

 

MEMÒRIA TÈCNICA DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ACS DELS VESTIDORS DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL NOU, PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA

MEMORIA TÈCNICA

 

MILLORA PAISATGÍSTICA AL LÍMIT NORD DE LA FINCA DEL CASA NOSTRA

 

PROJECTE

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A L'ARRANJAMENT DEL SISTEMA DE REG DEL PARC DE LA DRAGA

 

MEMÒRIA

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL CORRIOL PARAL·LEL AL REC DE CAL GENERAL

 

MEMÒRIA

 

MEMÒRIA TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA PER LA REPOSICIÓ D'ASFALT DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT DE BANYOLES 2016

 

MEMÒRIA

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNS LAVABOS PÚBLICS A LA ZONA DE L'HORT DE LES MONGES

MEMÒRIA

 

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER L'ENLLUMENAT D'UN TRAM DE LA CARRETERA DE VILAVENUT

MEMÒRIA

 

MEMORIA TÈCNICA VALORADA PER L'ARRANJAMENT DE L'ACCÉS DEL PUIG DE LA FONTPUDOSA

MEMORIA

 

 

 

 

DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS PER PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS

 

 1. Presentació veïns
 2. Document acompanyament
 3. Taula subjectes obligats
 4. Plànol delimitació general
 5. Els Pins
 6. Lió - Usall
 7. Puigpalter de dalt i de baix
 8. Banyoles nord est
 9. Banyoles nord oest
 10. Banyoles sud est
 11. Banyoles sud oest
 12. Certificat aprovació definitiva sessió plènària de 28/09/2015

 

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DE LA POLICIA LOCAL DE BANYOLES

 

VOLUM 1.1

VOLUM 1.2

VOLUM  2

VOLUM 3

VOLUM 4

VOLUM 5

 

 

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT DE VORERES DE LA CIUTAT. PLA D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2016

 

 

 

MEMÒRIA TÈCNICA

 

MEMORIA TÈCNICA VALORADA DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES PER A L'OBTENCIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA MILLORA DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

 

MEMÒRIA TÈCNICA

 

 

MEMORIA TÈCNICA VALORADA PER L'ARRANJAMENT DE L'ENLLUMENAT DEL CARRIL BICI DE L'ESTANY

 

MEMORIA TÈCNICA

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER L'ARRANJAMENT DE DIVERSOS SOCIOEDUCATIUS I DE L'OFICINA JOVE DEL PLA DE L'ESTANY - CAL DRAC

MEMORIA TÈCNICA

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSAREL·LA SOBRE LA RIERA CANALETA PER LA CONNECTIVITAT DEL CARRIL BICI

MEMORIA TECNICA

 

 

PROJECTE PER A LA RESTITUCIÓ D'UN TRAM DE LA MOTA PERIMETRAL DEL JARDÍ HISTÒRIC DECLARAT A FAVOR DE LES PESQUERES I ELS PASSEIGS DE BANYOLES

PROJECTE

 

PLA LOCAL D'HABITATGE

PLA LOCAL D'HABITATGE

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE MILLORA DEL SANEJAMENT AL BARRI DE LA FARGA

 

PROJECTE

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER LA REPOSICIÓ D'ASFALT DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT DE BANYOLES

MEMÒRIA TÈCNICA

 

PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ D'UN SOLAR COM A APARCAMENT PUBLIC AL C/ GIRONA - C/ BARCELONA

 

PROJECTE

 

REHABILITACIO MUSEU ARQUEOLOGIC - FASE 2B - REFORMA I AMPLIACIO CAN PAULI - ACABATS I INSTAL·LACIONS

 

MEMORIA

PLANOLS

ESS

 

MODIFICACIO DE LA MEMÒRIA VALORADA PER CONDICIONAR ELS EXTERIORS I REPARAR LA COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FARGA D'ARAM

 

PROJECTE

 

PROJECTE PER A L'AMPLIACIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. CONSTRUCCIÓ DE 120 NINXOLS

PROJECTE

 

PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CARRER DELS VALLS

PROJECTE

 

PROJECTE PER A LA CONNEXIO ENTRE EL CLAUSTRE I EL MONESTIR DE SANT ESTEVE

PROJECTE

EDICTE

 

PROJECTE PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DE L'ESTADI MUNICIPAL MIQUEL COROMINA I MORATÓ

 

Projecte

 

MEMORIA VALORADA PER L'ADEQUACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS CEDITS A L'AJUNTAMENT DE BANYOLES PEL MONESTIR DE SANT ESTEVE

 

Memoria valorada

 

MEMORIA VALORADA PER LA MILLORA ACÚSTICA DEL MENJADOR DE L'ESCOLA DE LA DRAGA

 

PROJECTE

 

MEMORIA VALORADA PER LA REPARACIÓ I MILLORA DE LA COBERTA DE LA CASA CONSISTORIAL

 

PROJECTE

 

MEMORIA VALORADA PER LA SUBSTITUCIÓ DE LÀMPADES DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT

 

PROJECTE

 

ACONDICIONAMENT DELS EXTERIORS I REPARACIO DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FARGA D'ARAM

 

projecte

 

MANTENIMENT PESQUERA Nº 16

 

PROJECTE

 

ARRANJAMENT ENLLUMENAT PUBLIC - TRAM PG MN CONSTANS

 

PROJECTE

 

REDISTRIBUCIO DESPATXOS CASA CONSISTORIAL

PROJECTE

 

REFORMA I AMPLIACIO DEL MUSEU ARQUEOLOGIC - FASE 3 SUBFASE E - NOU ACCÉS I LAVABOS EN PLANTA BAIXA

 

Projecte

 

MEMORIA VALORADA PER LES ACTUACIONS DE REPARACIO DE LA COBERTA DEL PAVELLO DE LA DRAGA

 

Memoria valorada

 

PROJECTE D'URBANITZACIO DEL PASSATGE VENTURA

 

PROJECTE

 

MODIFICAT DEL PROJECTE DE REHABILITACIO DEL MUSEU ARQUEOLÓGIC COMARCAL (SUBFASE 3D) - ACCESSIBILITAT DE L'ACCÉS PÚBLIC I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL.

Projecte

 

MEMORIA VALORADA PER A LES ACTUACIONS EN INVERSIONS I BENS CORRENTS I SERVEIS DE PRESTACIO OBLIGATORIA 2015

Projecte

 

 

PROJECTE PER LA REFORMA DE L'ESPAI SOCIOEDUCATIU CANALETA - CAN PUIG

Projecte

 

MEMORIA VALORADA PER A LA MILLORA DEL SISTEMA D'ANCORATGE DEL CAMP DE REGATES DE REM DE L'ESTANY DE BANYOLES

Projecte

 

MEMORIA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS DEL PUIG DE SANT MARTIRIA I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS

 

Projecte

 

MEMORIA VALORADA PER LA CONSTRUCCIO D'UN MAGATZEM AL CAMP DE FUTBOL VELL

CRITERIS GENERALS PER LA COL·LOCACIÓ DE LA LINIA DE FIBRA OPTICA A BANYOLES

Criteris

 

MEMORIA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ D'ASFALT DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT DE BANYOLES

 

Memoria valorada

 

PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRER BARCA ENTRE EL CARRER SARDANA I EL PASSEIG DARDER

 

Projecte

PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PONENT DE LA PLAÇA DE LES RODES - TRAM COMPRES ENTRE ELS CARRERS ESTANY I VALLESPIRANS

 

PROJECTE

 

PROJECTE DE RECUPERACIO I REHABILITACIO DE LA SENDERA FLUVIAL ANOMENADA REC MAJOR EN EL SEU TRAM ENTRE EL C/ TORRES I BAGES I C/ JAUME BUTINYA

 

 

Projecte (1)

Projecte (2)

 

 

REGLAMENT DE REGIM D'ÚS DELS HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC

Reglament

 

 

PROJECTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA COBERTA I CLIMATITZACIO DE L'ARXIU COMARCAL 1A FASE - CLIMATITZACIO DE L'ARXIU FOTOGRAFIC I CLIMATITZACIO DE LES ZONES DE TREBALL

 

PROJECTE

 

 

 

 

PROJECTE DE REFORMA DE LA SALA DE CALDERES PER LA SUBSTITUCIO DE DUES CALDERES DE GASOIL PER UNA CALDERA DE BIOMASSA A L'ESCOLA BALDIRI REIXACH "ESCOLA DE LA VILA".

 

PROJECTE (1)

PROJECTE (2)

EDICTE

 

PROJECTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL MUSEU ARQUEOLOGIC COMARCAL - 3A FASE - SUBFASE D - ACCESSIBILITAT DE L'ACCES PUBLIC I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL

MEMORIA

PLANOLS

 

 

ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS I MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

 

PROJECTE PER A LES ACTUACIONS DE REPARACIO DE LA COBERTA DE LA GRADA DEL CAMP DE FUTBOL NOU

 

PROJECTE

EDICTE

 

 

 

 

 

BAN DE L'ALCALDE

Establiment de criteris d'ús de l'aigua dels recs de sortida de l'Estany de Banyoles en època de mancança d'aigua

 

AVANTPROJECTE PER OBTENIR LA SUBVENCIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA A L'ESCOLA BALDIRI REIXAC "ESCOLA DE LA VILA" PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

 

MEMORIA

PLÀNOLS

 

 

PROJECTE DE RESIDÈNCIA CANINA DE FISIOTERÀPIA I ENSINISTRAMENT DE GOSSOS A LA FINCA DE CAN QUIM DE PUIGPALTER DE BAIX

 

PROJECTE

ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIO PAISATJÍSTICA

EDICTE

 

 

MEMORIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ I MILLORA DE LA COBERTA DE L'EDIFICI ANNEX A LA CASA CONSISTORIAL

 

PROJECTE

 

 


PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRIL BICI D'UN TRAM DEL PASSEIG DE LA PUDA - 2a FASE

PROJECTE

 

 

 


 PROJECTE PER A L'ARRANJAMENT DEL CARRIL BICI D'UN TRAM DEL PASSEIG MOSSEN CONSTANS - 2a FASE

 

PROJECTE

 

 

 


MEMORIA VALORADA PER A LES ACTUACIONS EN INVERSIONS I BENS CORRENTS I SERVEIS

DE PRESTACIÓ OBLIGATORIA 2014

 

 

MEMÒRIA VALORADA

 


 

 
 

 

 

 

 

MEMORIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN ENVÀ AL CENTRE CIVIC

 

MEMORIA VALORADA

EDICTE

 


 

MEMORIA VALORADA PER A LA MILLORA DE L'OAC

MEMORIA VALORADA

EDICTE

 


MEMORIA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CPD

MEMORIA VALORADA

EDICTE

 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS CARRERS BARCA, ESTANY I VALLESPIRANS

EDICTE APROVACIO INICIAL
memoria i pressupost
PLANOL 1
PLANOL 2
PLANOL 3
PLANOL 4
PLANOL 5
PLANOL 6
PLANOL 7
PLANOL 8
PLANOL 9
PLANOL 10
PLANOL 11
PLANOL 12
PLANOL 13
PLANOL 14
PLANOL 15
PLANOL 16
PLANOL 17
PLANOL 18
PLANOL 19
PLANOL 20
PLANOL 21
PLANOL 22
PLANOL 23
PLANOL 24
PLANOL 25
PLANOL 26
PLANOL 27


PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL

 

 
PROJECTE MUR CEMENTIRI.pdf

BOP 13786.pdf
 
PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I ACS DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA DRAGA
 
Memòria

Plec de condicions

Plànol 1 - situació i emplaçament

Plànol 2 - esquema de principi

Plànol 3 - traçat instal·lacions P0

Plànol 4 - traçat instal·lacions P1

Plànol 5 - punts consum

Edicte
 
PROJECTE DE REFORMA I CONDICIONAMENT DE L'ESPAI PER ACTIVITATS INFANTILS I D'EQUITAT DE GÈNERE (AMPLIACIÓ CENTRE CÍVIC)
Memoria projecte

Plànol 1

Plànols 2 a 7

Edicte aprovació definitiva
 
PROJECTE PER A LES ACTUACIONS DE REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I MILLORA DE DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
edicte projecte millora equipaments municipals.pdf
MILLORA EQUIPAMENTS MUNICIPALS 1 de 4.pdf

MILLORA EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2 de 4.pdf

MILLORA EQUIPAMENTS MUNICIPALS 3 de 4.pdf

MILLORA EQUIPAMENTS MUNICIPALS 4 de 4.pdf

 

 

 

 

  BOP Girona